KOMISJONIMÜÜGILEPING

MTÜ SUUSAHULLUD KOMISJONIMÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
Käesoleva lepinguga annab Kauba Omanik Müüjale õiguse teostada Kauba müüki lepingu kehtivuse ajal ja tingimustel.

2. KAUBA OMANIKU KINNITUSED
Kauba Omanik kinnitab, et
2.1. ta on teavitanud Müüjat kõigist Kauba puudustest ja temale teadaolevalt ei ole Kaubal rohkem varjatud puudusi;
2.2. kellelgi kolmandal isikul ei ole Kauba valdamis-, kasutamis- ega käsutamisõigust;
2.3. temale teadaolevalt ei lasu Kaubal võõrandamiskeelde ja areste;
2.4. Kaupa ei ole panditud ega muul viisil koormatud.

3. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Müüjal on õigus:
3.1.1. saada komisjonitasu vastavalt Kauba müügihinnale;
3.1.1.1. Kauba müügihinna korral 5€…10€ komisjonitasu 1.50€
3.1.1.2. Kauba müügihinna korral 11€ 99.99€
komisjonitasu 15% müügihinnast;
3.1.1.3. Kauba müügihind üle 100 € komisjonitasu 10% müügihinnast;
3.1.2. esindada Kauba Omanikku Kauba müügiga seonduvates toimingutes.
3.2. Müüja kohustub:
3.2.1. teostama kõik tavapärased vajalikud toimingud, mis on vajalikud Kauba edukaks müügiks;
3.2.2. eksponeerima Kaupa müügikeskkonnas Tartu Lõunakeskuses üritusel „Suur Suusalaat“ 15.01 ja 16.01.2022;
3.2.3. võimaldama võimalikele ostjatele Kaubaga tutvumist;

3.2.4. tasuma pangaülekandega ajavahemikus 17.01.2022 – 21.01.2022 peale Kauba müüki Kauba Omanikule Kauba müügihinna, millest on maha arvatud komisjonitasu;
3.2.5. märgitud toodetele kehtib allahindlus -25% laadapäeval alates kella 14:00 ja järelmüügipäeval, 16.01.2022.

4. MÜÜJA VASTUTUS
4.1. Müüja vastutab peale käesoleva komisjonilepingu allakirjutamist ja Kauba vastuvõtmist:
4.1.1. Kauba hävinemise või kahjustumise eest;
4.1.2. Kauba varguse eest;
4.2. Müüja vabaneb vastutusest, kui:
4.2.1. Kauba hävinemine või kahjustus tekkis vääramatu jõu tulemusena;
4.3. Müüja vastutus on piiratud:
4.3.1. Kauba väärtusega komisjonimüügi lepingus näidatud kokkulepitud hinna ulatuses, kui Kaup hävineb, kahjustub või varastatakse ajal, mil Kaup on Müüja valduses;

5. KAUBA OMANIKU KOHUSTUSED
5.1. Kauba Omanik on kohustatud tulema oma müümata Kaubale järgi Tartu Lõunakeskusesse 16.01.2022 kella 12:00 kuni 16:00. Antud kellaaegade jooksul toimub Kauba järelmüük klientidele.
5.2. kui Kauba Omanik pole tulnud Kaubale järgi selleks ettenähtud ajal ning kui ei ole Müüjaga kokku lepitud teisiti on Müüja kohustused Kauba Omaniku ees lõppenud ning müügiks toodud Kaup kuulub annetusena Müüjale.

6. LÕPPSÄTTED
Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ning kehtib kuni kõigi lepinguliste kohustuste täitmiseni Poolte poolt